آمار و احتمالات

مفهوم آمار و بررسی تعاریف مختلف – کاربردهای آمار و روش های آماری و احتمالات – حل مسائل مربوط به احتمالات – تعریف اطلاعات و تفاوت اطلاعات با آمار و احتمال – تعریف احتمال (با ذکر مثال های ساده) – فرمول­های مقدماتی احتمال – انواع احتمال و کاربردهای آن – تعریف پارامتر آماری – میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، پراش (واریانس) (با استفاده از داده ها یا جدول فراوانی) – انواع روش های تصویری و نمودارهای مورد استفاده برای نمایش داده های آماری (نمودارهای XY – BAR – PIE و…) – کاربرد و زمینه بکارگیری هر یک از روش های فوق – تعریف متغیر تصادفی – توزیع احتمال گسسته و پیوسته – توزیع تجربی – توزیع دوجمله ای – توزیع نرمال و خواص آن – محاسبه سطح زیر منحنی نرمال – کاربردهای توزیع نرمال، تقریب نرمال، توزیع t – تعریف جامعه آماری – واحد، چهارچوب نمونه گیری، پارامترهای جامعه – برآورد اریب و نا اریب – معیارهای اشتباه – معرفی روش ها و مدل های نمونه گیری – نمونه گیری تصادفی ساده و برآورد پارامترها و فاصله اطمینان و حدود اطمینان و ضریب اطمینان – محاسبه تعداد نمونه های لازم برای آمارگیری – روش های کلاسیک تخمین – حد متوسط – اختلاف دو حد متوسط – نوع نسبت – پراش – امید ریاضی (ارزش انتظاری) یک متغیر تصادفی و ارزش انتظاری – محاسبه امید ریاضی – کاربردهای قوانین ارزش انتظاری و امید ریاضی – تولید اعداد تصادفی با استفاده از جدول، روش ها و الگوریتم های کامپیوتری تولید اعداد تصادفی – کاربردهای اعداد تصادفی.

زبان فنی

در این درس فراگیری متون و لغات تخصصی که حدود ۱۰۰۰ کلمه می باشد و با استفاده از متون مناسب که بتواند دانشجویان را ضمن آشنایی با این کلمات و متون، ریشه یابی را نیز آموزش دهد. نیرویی که به نحوی که بتواند از کتب تخصصی و نشریات مربوط به خوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشد.

برنامه سازی

مقدمات C++ (طریقه نوشتن یک برنامه، دستورات و عبارات، تعریف متغیرها) – دستورات ورودی و خروجی استاندارد، جزئیات Iostream با استفاده از NameSpace، قالب بندی ورودی و خروجی – آرایه ها و رشته ها و عملیات بیتی – توابع، ساختار و توابع، ایجاد و فراخوانی تابع، Overload کردن توابع، ارسال مقدار به تابع، توابع پیش ساخته و معرفی برخی توابع مهم – ساختارهای شرطی و حلقه و شرح آنها – تعریف Struct، Union – عملیات روی فایل – بررسی استثنائات و خطاها – کار با اشاره گرها و عملیات بر روی آنها – کار با کلاس ها، مفهوم شی گرایی، ایجاد کلاس، اشاره گر به کلاس، سازنده ها و مخرب ها – مقدمه ای به Visual C++.

سیستم عامل

تعریف سیستم عامل، تعریف وقفه و انوع آن، سیستم های  Offline Spooling، Online Spooling، Time Sharing – تعریف پردازش، رسم نمودار حالات پردازش و شرح آنها – الگوریتم های زمانبندی انحصاری و غیرانحصاری، سطوح پردازش، شرح الگوریتم های FIFO، RR، SPN، Priority، MRN، SRT،MLFQ ، MLQ و شرح الگوریتم های انتخاب Job توسط زمانبندی کار: Mixed، FIFO، SJF – شرح حافظه های جانبی و مجازی، الگوریتم های انتخاب انباره: First Fit، Next Fit ، Best Fit، Worst Fit، Buddy Fit، Quick Fit – مدیریت حافظه و شرح مشکلات آن، تکه تکه شدن و مدیریت حافظه با صفحه بندی Paging و با قطعه بندی Segmentation و ترکیبی – تعریف بن بست، شرایط بروز بن بست و راه حل های برخورد با آن و الگوریتم بانکداران.

ساختمان داده  ها

تعریف ساختارهای خطی (Linear Structure)  و غیرخطی (Non-Linear Structure) – رشته  ها (نحوه نمایش رشته ها – عملیات روی رشته ها (تعیین رشته، مجاورسازی، جستجوی یک زیررشته در داخل رشته دیگر، انتخاب زیر رشته ای از رشته دیگر، مقایسه رشته ها، حذف زیررشته ای از داخل رشته، جایگزین کردن قسمتی از یک رشته با زیر رشته دیگر، تهیه کپی از روی یک رشته)) – رکوردها (نحوه توصیف رکوردها – انجام عملیات روی رکوردها – عملیات رایج روی رکوردها مانند Sort، Search، حذف و اضافه) – آرایه  ها (نحوه نمایش آرایه های یک، دو، … n بعدی در حافظه کامپیوتر – نحوه محاسبه آدرس عنصری در آرایه های یک، دو، … n بعدی – انجام عملیات Search، Sort، حذف و درج در آرایه ها – محاسن، معایب و محدودیت های آرایه ها و کاربرد آنها) – ماتریس ها(ماتریس خلوت، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس بالا مثلثی و کاربرد آنها) – پشته (تعریف داده ها و حافظه هایی از نوع Stack – نحوه شبیه سازی Stack با استفاده از آرایه ها – انجام عملیات درج (Insert) با PUSH و حذف (Delete) با POP و نوشتن الگوریتم آنها – Stack و بیان الگوریتم آن، برنامه سازی الگوریتم های مزبور در یک زبان برنامه سازی) – کاربردهای Stack (در فراخوان توابع – در توابع بازگشتی (مانند تابع فاکتوریل، تعریف و محاسبه چند جمله ای های بصورت بازگشتی، معکوس کردن (Reverse) رشته ها، محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد، تابع هانوی) – کاربرد Stack و تبدیل عبارات Infix به Suffix، نمایش عبارات ریاضی به صورت های Prefix، Infix، Suffix – الگوریتم های این تبدیلات) – صف (تعریف صف – شبیه سازی صف با استفاده از آرایه – الگوریتم های درج عنصری در صف و حذف عنصری از صف) – کاربردهای صف (صف دایره ای (Circular Queue) – الگوریتم های درج و حذف در صف دایره ای – لیست پیوندی (امکان تعریف، نحوه پیمایش، حذف، درج گره در ابتدا و انتها)) – لیست پیوندی (امکان تعریف – نحوه پیمایش – حذف و درج گره – امکان تعریف لیست پیوندی حلقوی و نحوه درج/حذف – ایجاد لیست پیوندی با سرلیست) – درخت (تعریف درخت در حالت کلی – روش های مختلف نمایش درخت در حافظه – درخت دودویی – ویژگی های درخت دودویی و روش های مختلف نمایش آن در حافظه – پیمایش های مختلف درخت دودویی – تعاریف درخت های Max Tree، Min Tree، Max Heap، Min Heap) – عملیات متداول در درخت دودویی (ایجاد درخت – جستجوی نود (node) خاص – حذف و درج درخت – الگوریتم­های مربوط و استفاده از Stack در این گونه موارد – تمرین برنامه سازی الگوریتم های بالا) – کاربرد درخت دودویی – جستجوی درخت دودویی ( مرتب کردن به روش درخت دودویی (Binary Tree Sort) – تبدیل عبارات Infix به Suffix به کمک درخت دودویی) – گراف (نکات و برخی تعاریف).

ذخیره و بازیابی اطلاعات

تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات – انواع حافظه های جانبی (نوار، دیسک مغناطیسی، دیسک نوری) – پارامترهای ظرفیتی (چگالی و ظرفیت) – پارامترهای زمانی (ماکزیمم نرخ یا سرعت انتقال داده ها …) – مفاهیم اولیه (فیلد، رکورد، انواع رکورد، گپ، فایل) – سیستم فایل و لایه های آن – بلوک بندی (مزایا و معایب) – فایل در محیط فیزیکی (پیوسته و ناپیوسته)، مدیریت بلاک های آزاد، تکنیک های نسخه پشتیبان، سطوح مختلف نشانی دهی – مفهوم بافر و بافرینگ (انواع بافر، مزایا و معایب هر یک، مدیریت بافر) – محاسبه ظرفیت واقعی – محاسبه نرخ انتقال واقعی و تاثیر بافرینگ در آن – تکنیک های بهبود کارآیی سیستم با کاهش زمان درنگ دورانی و کاهش زمان استوانه جویی – تکنولوژی RAID – ساختارهای مبنایی فایل – ضوابط ارزیابی کارآیی فایل – عملیات روی ساختار فایل (عملیات شش گانه) – ساختار فایل ها (ساختار پایل (معرفی، کاربرد، نحوه انجام عملیات شش گانه) – ساختار ترتیبی (معرفی، کاربرد، انجام عملیات شش گانه) – ساختار شاخص (مفاهیم، شاخص متراکم و غیرمتراکم و چندسطحی) – ساختار ترتیبی شاخص دار (معرفی، کاربرد، محاسبه سطوح شاخص، تکنیک های درج سرریزی، عملیات شش گانه) – ساختار چندشاخصی (معرفی، کاربرد) – فایل مستقیم (معرفی، کاربرد، توابع مبدل، راه حل های مشکل سرریزی، معایب، انجام عملیات شش گانه) – بررسی دستورات فایلینگ در یکی از زبان های سطح بالا).


سرفصلی در مدار منطقی اعلام نشده است


 

نوشته شده توسط خانم رمضانی در سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ ساعت 0:14 موضوع | لینک ثابت